Breaking News
 | 2009 | styczeń

 • person holding pencil near laptop computer
  Inne tematy

  ZESTAW ZADAŃ ROZWOJOWYCH

  Dla potrzeb niniejszych rozważań przytacza się zestaw zadań rozwojowych okresu adolescencji (12-18 lat) według koncepcji wspomnianego wyżej auto­ra. Mianowicie są to:osiągnąć nowe i bardziej dojrzałe stosunki z rówieśnikami obu płci;opanować rolę męską lub kobiecą;zaakceptować własną fizyczność i nauczyć się korzystać efektywnie z możli­wości własnego organizmu oraz odpowiednio się o niego troszczyć;osiągnąć niezależność emocjonalną od rodziców…

  Read More
 • digital marketing artwork on brown wooden surface
  Inne tematy

  TEORETYCZNE ROZWAŻANIA

  W rozważaniach teoretycznych uważa się, że realizacja zadań rozwojo­wych okresu dorastania stanowi podstawowy warunek rozwoju autonomii w sze­rokim tego słowa znaczeniu i przygotowania jednostki do osiągnięcia nieza­leżnej dorosłości oraz sprzyja harmonijnemu i niezaburzonemu wrastaniu w społeczeństwo. Natomiast niepowodzenia w realizacji zadań powoduje trudno­ści w efektywnym funkcjonowaniu w grupie i społeczeństwie jako całości. W kontekście rozważań dotyczących…

  Read More
 • gray metal framed chalkboard with whatever it takes written
  Inne tematy

  OD NAJMŁODSZYCH LAT

  Człowiek już od najmłodszy ch lat szuka kontaktu z innymi ludźmi. Obec­nie dzieci znacznie wcześniej niż dawniej uwalniają się od wpływów wycho­wawczych rodziny i zaczynają funkcjonować w życiu grupy. Obserwując spo­łeczne kontakty dorastającej młodzieży, dostrzegamy następujące grupy rówieśni­cze: rówieśniczy krąg towarzyski, paczka, banda, reakcyjna grupa działania.W obu zbiorowościach badana młodzież w prawie tym samym stopniu…

  Read More

Archiwa

Różne