Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • person using macbook pro on black table
  Inne tematy

  KONCEPCJA POCZUCIA ALIENACJI

  Pomimo, że alienacja jest przedmiotem wielu rozważań teoretycznych, to jed­nak żadne z nich nie zapoczątkowało odrębnej szkoły. Inaczej rzecz się przedsta­wia w przypadku koncepcji Seemana. Podjął on próbę integracji różnych teorii alienacji, co stało się inspiracją różnorodnych prac badawczych. Seeman inaczej rozumiał pojęcie „alienacja” niż Marks. Jak już zaznaczyłam wcześniej, według Marksa alienacja jest obiektywną…

  Read More
 • man writing on glass board
  Inne tematy

  POCZUCIE BEZSILNOŚCI

  Zdaniem Seemana poczucie bezsilności może być ujmowane jako charak­teryzujące jednostkę oczekiwanie bądź subiektywne prawdopodobieństwo, że jej własne zachowanie jest w stanie doprowadzić do pojawienia się tych efek­tów, do których jednostka dąży. Definicja ta implikuje kontinuum, przebiega­jące od jednostki zdanej na łaskę sil zewnętrznych do jednostki posiadającej kontrolę nad swoim własnym losem. Seeman mówi o poczuciu bezsilności…

  Read More
 • monitor screengrab
  Inne tematy

  POCZUCIE BEZSENSU

  Według Seemana o poczuciu bezsensu można mówić wtedy, gdy jednostka nie ma jasności, w co powinna wierzyć. Seeman proponuje operacjonalizować poczucie bezsensu jako: „niski poziom oczekiwania, że można w satysfakcjo­nujący sposób przewidywać przyszłe efekty własnego zachowania”. Poczucie bezsensu odnosi się więc do przekonania jednostki o możliwości przewidywania efektów własnego zachowania, podczas gdy poczucie bezsilności odnosiło…

  Read More

Archiwa

Różne