Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • man teaching woman while pointing on gray laptop
  Inne tematy

  POCZUCIE ALIENACJI

  Istniejące koncepcje alienacji posługują się różnorodną terminologią, róż­nymi metodami badawczymi, odwołują się przy opisie alienacji do różnych jej źródeł. Wszystko to sprawia, że posługując się terminem „alienacja” mają na myśli odmienne zjawiska. Uzyskiwanych przez badaczy wyników badań nie można ze sobą porównywać ze względu na różne założenia teoretyczne oraz metody badawcze. Przegląd ten wskazuje, że…

  Read More
 • man wearing gray polo shirt beside dry-erase board
  Inne tematy

  UJĘCIE W KATEGORIACH PSYCHOLOGICZNYCH

  Ujęcia w kategoriach psychologicznych reprezentują te koncepcje, które zajmują się wyobcowaniem. Koncepcje te nie są wzajemnie zgodne co do ro­dzajów tych wyobcowań. Rzadko też zdarza się by obiektywne i psycholo­giczne aspekty alienacji były analizowane łącznie.We współczesnych badaniach nad alienacją dominuje podejście zapoczątkowane przez Seemana – jest ono najbardziej rozbudowane pod względem te­oretycznym i empirycznym. W swej…

  Read More

Archiwa

Różne