Breaking News
 | 2013 | styczeń

 • man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook
  Inne tematy

  KONFLIKT W RÓŻNYCH FORMACH

  Jednocześnie wydaje się, że dysonans społeczny i konflikt w różnych jego formach, a zwłaszcza skutki ich występowania, me zawsze muszą być sprzeczne z postulatami i celami wy­chowania. Bywa również tak, że niektóre elementy naturalnego ujawniania się konfliktów, a zwłaszcza ich planowa stymulacja i ukierunkowanie – mogą słu­żyć pełniejszej, szybszej i bardziej wszechstronnej realizacji celów wychowania.Z…

  Read More
 • person holding white Samsung Galaxy Tab
  Inne tematy

  WYCHOWAWCZA WARTOŚĆ

  Ponadto wydaje się, że wychowawcza wartość dysonansu społecznego mo­że polegać na tym, iż dzięki niemu wychowankowie mogą zostać przygoto­wani do umiejętnego dokonywania alternatywnych wyborów swych planów’ życiowych. Sytuacje te mogą być źródłem ich różnorodnych doświadczeń ży­ciowych, mogą ich pełniej przygotować do realnego życia, a nie tylko ide- acyjnie. Wychowawczy walor konfliktu lub dysonansu może polegać…

  Read More
 • man holding incandescent bulb
  Inne tematy

  DZIAŁ TEORII I PRAKTYKI

  Ten dział teorii i praktyki wychowania wymaga właśnie pilnego uzupełnienia. Wydaje się jednak, że najbardziej specyficznymi rezulta­tami wychowawczymi, które można osiągnąć doświadczalnie i przeżywanie dysonansu społecznego, jest wychowanie jednostek twórczych. Pożądane re­zultaty wychowawcze, o które nam tutaj chodzi, bliskie są także psycholo­gicznej koncepcji transgresyjnej (przekraczania możliwości psychofizycznych człowieka). Idzi: w niej bowiem o taki działania…

  Read More

Archiwa

Różne