| 

Młodzieżowe podkultury

 • NEGATYWNE PODKULTURY

  W tym miejscu należy zaakcentować, iż podkultury, negatywne zazwyczaj dptyczą grup nieformalnych. Dotyczą więc takich grup, które powstały samo­istnie, samorzutnie w łonie większych zbiorów społecznych i często poza ich przyzwoleniem. Wg T. Szczurkiewicza, który analizował środowiska społecz­ne zakładów przemysłowych, organizacja nieformalna (a więc podkulturowa) to organizacja, która wytwarza się w danym zakładzie przemysłowym obok lub…

  Read More
 • DOTYKAJĄC PROBLEMATYKI

  Dotykając problematyki patologii społecznej nie sposób nie wyjaśnić (przy­pomnieć) znaczenia terminu demoralizacja, które koresponduje z pojęciem zacho­wanie patologiczne. Pojęcie demoralizacji zostało zdefiniowane w Polsce powo­jennej praez A. Sokołowską . Zdaniem tych autorek ( zdemoralizowaniu młodzieży można mówić wtedy, gdy świadomie przekraczabna obowiązu­jące nSrmymoralne, gdy jej obyczaje i zachowanje wobec innych ludzi są krzywdzące i naruszają…

  Read More
 • SYMPTOMY NEGATYWNEJ PODKULTURY

  Warto jednak zauważyć, że jest to okres (13/14-19/20 latj/w którym mło­dzież coraz bardziej uniezależnia się- od domu rodzinnego; wychodząc tym samym spod jego wpływów wychowawczych. Charakterystyczne dla tego o- kresu jest stopniowe przenoszenie się odniesienia z rodziny na grupę rówieśni- czo-koleżeńską. W takiej sytuacji, a jest to normalne, rodzina powoli traci wpływ na zachowanie młodego…

  Read More
 • W NIEKTÓRYCH UKŁADACH

  Być może właśnie wtedy w niektórych układach ludzi wyraźnie zarysowuje się proces nieprzystosowania, który w pewnych przypadkach charakteryzuje się nie tylko wzrastającym brakiem respektu dla niektórych istotnych norm obowiązują­cych ogół społeczeństwa, nie tylko nie-prówadzi do ich internalizacji, ale wręcz prowadzi do ich_odrzucenia M. Pęczak wskazuje, że „w samej etymo­logii słowa „podkultura” zdaje się zctwierać to….

  Read More
 • INNY TYP ZACHOWAŃ

  Wiązać się one mogą z tendencją do przeżywania (|fzyka. Ryzykowne zachowanie młodego człowieka, jeśli kończy się powodzeniem, daje mu lepszą pozycję w grupie rówieśniczo-koleżeńskiej, podnosi jego pre­stiż. Jest zatem zachowaniem w ten sposób nagrodzonym.Inny typ zachowań aspołecznych lub antyspołecznych dotyczy zachowania zbiorowego, kiedy to niszczy się np. dobro publiczne „dla draki”, dla „ubawu” itp. Te…

  Read More

Archiwa

Różne