Breaking News
 |  | 

Inne tematy

POCZUCIE BEZSILNOŚCI

img-responsive

Zdaniem Seemana poczucie bezsilności może być ujmowane jako charak­teryzujące jednostkę oczekiwanie bądź subiektywne prawdopodobieństwo, że jej własne zachowanie jest w stanie doprowadzić do pojawienia się tych efek­tów, do których jednostka dąży. Definicja ta implikuje kontinuum, przebiega­jące od jednostki zdanej na łaskę sil zewnętrznych do jednostki posiadającej kontrolę nad swoim własnym losem. Seeman mówi o poczuciu bezsilności nie jako o wskaźniku obiektywnych warunków istniejących w społeczeństwie, lecz jako o rodzaju jednostkowego oczekiwania dotyczącego kontroli nad zda­rzeniami. W tym ujęciu poczucie bezsilności zbliżone jest do Rotterowskiego umiejscowienia poczucia kontroli (locus of control) czyli zgeneralizowanego oczekiwania, iż uzyskiwanie pożądanych wzmocnień zależy bądź to od nasze­go zachowania, bądź też od losu, przypadku, szczęścia czy innych nieznanych sił zewnętrznych. Seeman nie mówi wprost, co jest przeciwstawnym krańcem poczucia bezsilności. Można jednak przyjąć, iż jest to poczucie siły, czyli prze­konanie, że losy jednostki zależą od jej własnej aktywności.

poczucie-bezsilnosci

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !