Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WYODRĘBNIONE RODZAJE ORGANIZACJI

img-responsive

Na uwagę zasługują również badania Pollocka. Badacza interesował zwią­zek pomiędzy uczestniczeniem w różnych rodzajach organizacji, a poczuciem alienacji. Wyodrębni! trzy rodzaje organizacji:wspólnotowe, np. grupy hobbystyczne,zadaniowe, np. kluby polityczne,zawodowe, np. związki zawodowe.Stosując analizę regresji i kontrolując status socjoekonomiczny, stwierdził, iż:zaangażowanie w organizacje zadaniowe związane jest z niskim pozio­mem poczucia alienacji (tu: zaangażowanie w organizacje polityczne wiąże się z niskim poziomem alienacji politycznej);zaangażowanie w organizacje wspólnotowe wiąże się z niższym pozio­mem poczucia alienacji;zaangażowanie w organizacje zawodowe nie okazało się związane z po­czuciem alienacji.Przedstawione i inne badania nie dostarczają jednorodnych wyników. Jed­nak większość dowodzi istnienia związku pomiędzy uczestnictwem w organi­zacjach społecznych, a obniżeniem poczucia alienacji.

wyodrebnione-rodzaje-organizacji

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !