Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • man standing in front of people sitting beside table with laptop computers
  Inne tematy

  NALEŻENIE DO GRUPY

  Ogólnie rzecz ujmując stwierdzić należy, iż chłopcy należący do niefor­malnych grup rówieśniczych, bez względu na to czy posiadają one charakter destruktywny czy konstruktywny, otrzymują więcej wsparcia społecznego, niż chłopcy nie należący do nieformalnych grup rówieśniczych.Przedstawione wyżej badanie potwierdza hipotezę stwierdzającą, że przy­należność do grup nieformalnych, nawet o charakterze destruktywnym, mi­nimalizuje poczucie alienacji. Przynależność do grup nieformalnych,…

  Read More
 • people sitting down near table with assorted laptop computers
  Inne tematy

  WNIOSKI NA PODSTAWIE BADAŃ

  Prawdopodobnie grupy nieformalne o charakterze destruktywnym posiadają wię­cej cech grupy totalitarnej, która z jednej strony zmusza jednostkę do podporząd­kowania się sprecyzowanym regułom gry, zaś z drugiej strony stwarza sprecyzo­wane reguły, umożliwiające jednostce zdobycie uznania w grupie. Sądzę, że pro­blem ten wymaga jednak dalszych badań.Wnioski jakie można wysunąć na podstawie wyżej prezentowanych badań przedstawiają się następująco:Przynależność…

  Read More
 • MacBook Pro, white ceramic mug,and black smartphone on table
  Inne tematy

  WIĘKSZE WSPARCIE

  Przynależność do grup nieformalnych bez względu na to, czy mają one charakter konstruktywny czy destruktywny wiąże się otrzymywaniem większej ilości wsparcia społecznego niż brak takiej przynależności.Przynależność do grup nieformalnych w zależności od tego czy posiadają charakter konstruktywny czy destruktywny, wiąże się z różnym rodzajem wsparcia.Przynależność do grup nieformalnych konstruktywnych wiąże się z większym wsparciem emocjonalnym…

  Read More

Archiwa

Różne