Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • sittin people beside table inside room
  Inne tematy

  ZALEŻNOŚCI WYSTĘPUJĄCE W GRUPIE

  Okazało się, że członkowie organizacji zawodowych istotnie okazali się mniej wyalienowani, a przede wszystkim mniej bezsilni, niż pracownicy niezrzeszeni. Jednak zależność ta nie wystąpiła w grupie urzędników pragnących awansu. Stąd też Neal i Seeman stwierdzają, że dezalienująca rola związków znajduje zastoso­wanie przede wszystkim w stosunku do osób nastawionych na awans.W innych badaniach stwierdzono, iż poczucie…

  Read More
 • man writing on whiteboard
  Inne tematy

  WYODRĘBNIONE RODZAJE ORGANIZACJI

  Na uwagę zasługują również badania Pollocka. Badacza interesował zwią­zek pomiędzy uczestniczeniem w różnych rodzajach organizacji, a poczuciem alienacji. Wyodrębni! trzy rodzaje organizacji:wspólnotowe, np. grupy hobbystyczne,zadaniowe, np. kluby polityczne,zawodowe, np. związki zawodowe.Stosując analizę regresji i kontrolując status socjoekonomiczny, stwierdził, iż:zaangażowanie w organizacje zadaniowe związane jest z niskim pozio­mem poczucia alienacji (tu: zaangażowanie w organizacje polityczne wiąże…

  Read More
 • three people sitting in front of table laughing together
  Inne tematy

  CHARAKTER GRUP SPOŁECZNYCH

  Czy uczestnictwo w grupach społecznych o charakterze konstruktyw­nym (jak np. związki zawodowe, rodzina, różnego rodzaju kluby), w takim samym stopniu minimalizuje poczucie alienacji, jak uczest­nictwo w grupach o charakterze destruktywnym, np. przynależność do grup nieformalnych o charakterze przestępczym, w zakładach karnych i poprawczych?Czy w warunkach totalitarnych, uczestnictwo w grupach, bez względu na rodzaj tych grup,…

  Read More
 • three men laughing while looking in the laptop inside room
  Inne tematy

  PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUP WŚRÓD MŁODZIEŻY

  Rodzina o pozytywnej więzi emocjonalnej zaspokaja podstawowe potrzeby psychiczne swoich członków: potrzebę pewności i poczucia bezpieczeństwa, solidarności i łączności z bliskimi osobami, potrzebę miłości, akceptacji, uznania i potrzebę samourzeczywistniania.Natomiast wadliwa więź emocjonalna między członkami rodziny, np. w ta­kich rodzinach, w których często występuje alkoholizm, narkomania, prze­stępczość itp., sprawia, iż rodzina przestaje być grupą wsparcia, a…

  Read More

Archiwa

Różne