| 2010 | styczeń

 • WYBÓR PSYCHOLOGÓW

  Wyboru dokonywali psychologowie pracujący w wymienionych pla­cówkach. Do grupy drugiej należeli chłopcy nie popadający w konflikty z prawem, nie sprawiający trudności wychowawczych, mający dobre kontak­ty z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami, należący do grup nieformal­nych akceptowanych społecznie, np. grupy realizujące wspólne zainteresowa­nia oraz nie należący do żadnych grup. Doboru osób do tych grup badanych dokonali wychowawcy…

  Read More
 • WYNIKI I DYSKUSJA

  Poczucie izolacji – integracji (z jednej strony mamy tu do czynienia z poczuciem oderwania od innych, znaczących osób, z drugiej na­tomiast poczucie łączności z innymi ludźmi).Skala Wsparcia Społecznego, własnej konstrukcji. W celu wykazania różnic między średnimi wynikami w grupach niedosto­sowanych – dostosowanych społecznie, należących – nienależących do grupy, dokonano najpierw obliczeń podstawowych: średnia, odchylenie standardowe. Natomiast…

  Read More

Archiwa

Różne

 • OKREŚLONA WARTOŚĆ
  Określoną wartość mają także biuletyny o działalności przedsiębiorstw, materiały reklamowe, …
 • SUBIEKTYWNE SYMULATORY
  W oparciu o powyższe ustalenia można wysunąć przypuszczenie, że w …
 • WIELE UWARUNKOWAŃ
  Wiele więc uwarunkowań biopsychospołeczno-kulturowych partycypuje w rozwoju i zaspokajaniu potrzeby …
 • WEDŁUG SONDAŻU
  Według sondażu MEN najczęstszym zagrożeniem dla młodzieży w śro­dowisku rodzinnym …
 • Meble ogrodowe rattanoweMeble ogrodowe rattanowe
  Rattan jest to surowiec roślinny, który jest wykorzystywany do wytwarzania …