Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • three men laughing while looking in the laptop inside room
  Inne tematy

  NAŚLADOWNICTWO ZACHOWAŃ

  Należy natomiast uznać, że dręczenie „kotów” jest naśladownictwem zacho­wań ludzi przebywających w innych instytucjach, przeniesionym do środo­wiska szkolnego. Przyjąć też należy, w oparciu o przedstawione dane empi­ryczne, że skumulowana postać czynników tkwiących w uwarunkowaniach biopsychospołecznych badanych stymulowała ich do tworzenia utrudnień przystosowawczych młodszym. W zespole tych stymulatów ujawniają się me­chanizmy naśladownictwa społecznego, chęć „odegrania”, a…

  Read More
 • graphs of performance analytics on a laptop screen
  Inne tematy

  ISTNIEJĄCA OBAWA

  Przedstawione ustalenia z badań, dotyczące tworzenia utrudnień funkcjo­nowania młodszym przez starsze roczniki, pozwalają na wsyunięcie przypusz­czenia, że na terenach szkół powstają grupy o cechach podkultur młodzie­żowych, mające określone cele, strukturę organizacyjną wraz z wypełnianiem przez ich członków określonych ról, ze specyficznymi formami działań i za­chowań określanych własną terminologią, o dużym ładunku wszelkich odmian agresji, które…

  Read More
 • man standing in front of people sitting beside table with laptop computers
  Inne tematy

  STAN ŚWIADOMOŚCI ŚRODOWISK SZKOLNYCH

  Zaniepokojeni alarmującymi doniesieniami dotyczącymi wzrostu natężenia i zasięgu zachowań agresywnych wśród gdańskiej młodzieży pracownicy In­stytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego wyszli z inicjatywą nawiązania ścisłej współpracy z regionalnymi władzami oświatowymi. Zdaniem władz szkolnych (a co jest bardzo ważne lakże dla rodziców) jednym z ważniejszych a najbardziej zatrważającym zjawiskiem, szybko rozprzestrzeniającym się i zwię­kszającym skalę natężenia, jest tzw….

  Read More
 • woman placing sticky notes on wall
  Inne tematy

  PODJĘTE BADANIA

  Pracownicy Zakładu Pedagogiki Specjalnej UG, ściślej mówiąc Pracowni Re­socjalizacji, podjęli się próby zanalizowania tego problemu. Niniejsze doniesienie stanowi rezultat badań sondażowych, dotyczących stanu świadomości społecz­ności szkolnej (uczniów i nauczycieli) na temat problemowego zjawiska.Badania te miały umożliwić autorom wstępne rozeznanie w aktualnej sytuacji panującej w gdańskich szkołach ponadpodstawowych. Miały one przybliżyć badającym stopień posiadanych informacji i…

  Read More

Archiwa

Różne