Breaking News
 | 2012 | styczeń

 • group of people walking near high-rise buildings
  Inne tematy

  ZAGROŻENIA W GRUPACH NIEFORMALNYCH

  Poważnym zagrożeniem dla dzieci i mło­dzieży były takie grupy nieformalne, jak: chuligani, gitowcy, punki, skini, zady- miarze, bikiniarze, szpanerzy, rastafarianie, sataniści. Grupy te przyciągały mło­dzież modnymi hasłami i obietnicami wolności, swobody, sprawiedliwości, ofe­rowały mocne przeżycia, często wzmacniane alkoholem i narkotykami.Niemal w każdym społeczeństwie były grupy młodzieży kontestującej, któ­re nie akceptowały stylu życia dorosłych. W powojennej…

  Read More
 • two person standing on gray tile paving
  Inne tematy

  AGRESYWNE ZACHOWANIE

  Ich agre­sywne zachowania były często przejawem niezaspokojonych potrzeb, stłumio­nej frustracji i agresji, buntu przeciw skostniałym systemom społecznym, poli­tycznym, ekonomicznym. Genezy różnych podkultur młodzieżowych w róż­nych krajach należy upatrywać we wspólnych źródłach, jakimi były niezaspo­kojone podstawowe potrzeby psychiczne – brak miłości, akceptacji, afiliacji, poczucia bezpieczeństwa – a różne ich formy zależały od czasu, miejsca oraz propagowanych…

  Read More
 • person holding white Samsung Galaxy Tab
  Inne tematy

  BRAK ZAUFANIA W MŁODYM POKOLENIU

  Młode pokolenie straciło zaufanie do starszej generacji’ do jej wiedzy i do­świadczenia, do beznadziejnych, niszczących wojen i wielkich budów socjali­stycznych, do dwulicowych, zakłamanych postaw starszego pokolenia. Niektóre z wyżej wymienionych grup straciły popularność i spektakulamość, niektóre z nich przetrwały do dziś, a niektóre są nadal aktywne, agresywne i stanowią nadal zagrożenie dla dzieci i młodzieży….

  Read More

Archiwa

Różne