Breaking News
 | 2012 | styczeń

 • white printing paper with Marketing Strategy text
  Inne tematy

  PSYCHOLOGICZNY OPTYMIZM

  I na koniec nieco psychologicznego i pedagogicznego optymizmu. Okazuje się m.in. z badań nad rozwojem spoleczno-moralnym człowieka (w tym dzieci młodzieży), że rola napięć i konfliktów, a nawet stresów występujących w naszym życiu może być korzystna. Wszakże pod jednym warunkiem. Otóż pozytywne rozwiązywanie konfliktów, np. na poziomie ufności i nieufności, inicjatywy i poczucia winy, intymności i…

  Read More
 • man holding incandescent bulb
  Inne tematy

  ROZWIĄZANIE KONFLIKTÓW

  Generalnie biorąc, jednostka w związku z rozwiązywaniem różnych konfliktów nabywa stopnio­wo dojrzałą tożsamość psychospołeczną i staje się konstruktywną, prawidło­wo uformowaną osobowością o twórczym EGO.Z tej też opcji powinniśmy patrzeć na rolę dysonansu w edukacji współ­czesnej i wychowaniu szkolnym.Problem różnorodnych zagrożeń, z jakimi spotykają się obecnie dzieci i młodzież, a także dorośli, stal się zagadnieniem bardzo…

  Read More
 • people sitting down near table with assorted laptop computers
  Inne tematy

  W ŚRODOWISKU WYCHOWAWCZYM

  W związku z tym rodzi się pytanie, gdzie tkwią przyczyny tych za­grożeń i patologii społecznej i zdrowotnej? Dotychczasowe obserwacje wska­zywały na czynniki środowiskowe, inne upatrywały przyczyny zagrożenia w strukturze psychofizycznej człowieka, jeszcze inne w sytuacjach streso­wych, w systemach ideologicznych. W obecnej sytuacji gwałtownych prze­mian ekonomicznych, społecznych i politycznych należy poddać pilnej obser­wacji przyczyny tych zagrożeń,…

  Read More
 • two person standing on gray tile paving
  Inne tematy

  DYSFUNKCJE ORGANIZMU

  Skażone wody pitne, żywność pozbawiona biopierwiastków (żelaza, magnezu, potasu oraz wielu innych) wywołują u dzieci i młodzieży zabu­rzenia rozwoju, patologie w stanach psychofizycznych, osłabienia, wyczerpanie, zmęczenie, apatie. Dysfunkcje organizmu ludzkiego, obniżenie naturalnych barier ochronnych, prowadzą do większego ryzyka i podatności na wiele chorób dotych­czas nieznanych. Geografia różnych epidemii wskazuje na wpływ środowiska na pojawianie się…

  Read More

Archiwa

Różne