Breaking News
 | 2014 | styczeń

 • two people drawing on whiteboard
  Marketing

  OPTYMALNE ODRÓŻNIENIE

  Należy sobie zdawać sprawę z tego, że chociaż wartość poznawcza testowania rynku jest relatywnie duża w stosunku do innych sposobów testowania, nie oznacza to jednak, że przewidywania opracowane na tej podstawie muszą pokry­wać się z rzeczywistym przebiegiem procesów rynkowych. Testowanie rynku ma zawsze charakter wyprzedzający i trudno jest przewidzieć wpływ różnych zmiennych pojawiających się w…

  Read More
 • man in gray sweatshirt sitting on chair in front of iMac
  Marketing

  JAK WYNIKA Z WYKRESU

  Z wykresu wynika, że każdy otwarty system informacyjny ma przepływ dwu­kierunkowy, tzn. że wysyłający przekaz informacyjny ma możliwość śledzenia reakcji adresata na bodźce dcń wysyłane. Jest to bardzo istotne, gdyż przedsiębiorstwo kierując do określonego segmentu rynku informację o produkcie, jego cenie i warun­kach jego sprzedaży, otrzymuje informację o tym, jak konsumenci przyjmują różne jego zabiegi.Podkreśla…

  Read More
 • SEO text wallpaper
  Marketing

  PODSTAWOWY PROBLEM

  Podstawowym problemem, który zamierza się rozwiązać za pomocą systemu komunikacyjnego, jest dotarcie z informacją o produkcie do pożądanego segmentu rynku, nakłonienie potencjalnych nabywców do zakupu towaru, stwarzając jedno­cześnie sprzyjający klimat wokół producenta i sprzedawcy. Stworzenie takiego syste­mu komunikacyjnego nie jest łatwe, bowiem konieczne jest uwzględnienie zróżni­cowań w zakresie produktu, charakteru rynku i rodzaju konsumenta. System…

  Read More

Archiwa

Różne