Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • man in gray sweatshirt sitting on chair in front of iMac
  Inne tematy

  POCZUCIE SAMOWYCHOWANIA

  Poczucie samowyobcowania, jak wynika z rozważań Seemana, to przeko­nanie jednostki, że postępowanie zgodne z własnymi przekonaniami jest dla niej szkodliwe, nie pozwala na realizację jej celów. Pojęcie samowyobcowania impli­kuje autodeprecjację, poczucie oderwania od siebie, od swoich poglądów, zaintere­sowań, brak oparcia w sobie samym. Fromm definiuje poczucie wyobcowania ja­ko rodzaj doświadczenia, w którym osoba odczuwa siebie…

  Read More
 • group of people using laptop computer
  Inne tematy

  POCZUCIE ALIENACJI

  Seeman nie opisuje dokładnie przeciwstawnych krańców przedstawionych wymiarów poczucia alienacji. Można pokusić się o uzupełnienie tego opisu.Poczucie alienacji to przekonanie jednostki, że pewne ważne obszary świata są obce, nie pozwalają realizację jej potrzeb. Obce mogą być: normy społeczne, wartości, inni ludzie. Również jednostka może odczuwać obcość wobec tego, co robi oraz tego, co głosi, w…

  Read More
 • person holding smartphone
  Inne tematy

  REAGOWANIE NA ALIENACJĘ

  Zdaniem Korzeniowskiego sposoby reagowania na alienację będą różne, w za­leżności od tego czy jednostka zdaje sobie sprawę ze swojej alienacji, czy nie.Brak uświadomienia alienacji sprawia, że jednostka nie spostrzega niczego niepokojącego w swojej sytuacji. Zachowuje się w sposób konformistyczny. Jednak samopoczucie takiej osoby nie musi być doskonale. Często poszukuje ona pomocy psychologa.Uświadomienie sobie swojej alienacji prowadzi,…

  Read More
 • blue Work Harder neon signage
  Inne tematy

  PODSUMOWANIE POGLĄDÓW

  Podsumowując istniejące poglądy na temat poczucia alienacji stwierdzić można, że pomimo ich różnorodności większość definicji zgodna jest w trzech punktach:Po pierwsze, zakładają one, że poczucie alienacji jest odczuciem su­biektywnym i nie należy utożsamiać go z obiektywną alienacją, która może współwystępować z poczuciem alienacji, lecz nie zawsze, np. w przypadku młodzieży w okresie dorastania oraz osób…

  Read More

Archiwa

Różne