Breaking News
 | 2016 | styczeń

 • man writing on whiteboard
  Marketing

  CELOWY DOBÓR

  Przy doborze celowym na podstawie posiadanych informacji o zbiorowości generalnej dobiera się do badań jednostki, które ze względu na swoje cechy powinny być poddane badaniu. Taki dobór nie pozwala na precyzyjne określenie reprezenta­tywności próby. Nie można w związku z tym określić, jaka będzie skala błędu, jeśli uogólnia się wyniki na całą zbiorowość generalną. W przypadku…

  Read More
 • red brick wall with live, work, create. quote
  Marketing

  DOBÓR LOSOWY

  Losowy dobór próby pozwala uniknąć systematycznego zniekształcenia wyników badania, umożliwia kontrolę pracy badacza oraz obli­czenie a priori błędu losowania. Ujemną stroną stosowania doboru losowego jest to, że dobrani w ten sposób respondenci mogą odmówić udziału w badaniu, co znacznie zmniejsza reprezentatywność próby i wyników badania.Dobór celowo-losowy polega na tym, iż stosuje się jednocześnie oba omówione…

  Read More
 • person using microsoft surface laptop on lap with two other people
  Marketing

  NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE TECHNIKI

  Najczęściej stosowanymi technikami badań ankietowych są: 1) wywiady bez­pośrednie, 2) wywiady telefoniczne, 3) ankiety prasowe. Wywiad bezpośredni polega na czynnym uczestniczeniu ankietera w badaniu. Przy zastosowaniu tej techniki można włączyć do badania większą liczbę pytań. Próbę badanych respondentów można łatwiej kontrolować niż w przypadku kwestio­nariusza pocztowego. Natomiast koszt badania jest z reguły wyższy niż przy…

  Read More
 • five person by table watching turned on white iMac
  Marketing

  WIELKA ROLA

  Stąd też wielką rolę odgry­wają tutaj takie czynniki, jak kwalifikacje ankieterów, szkolenie teoretyczne i pra-‘ ktyczne oraz kontrola badań. Utrzymywanie w przedsiębiorstwie własnego zespołu ankieterów jest kosztowne, dlatego też niewiele jest takich organizacji, które rozporządzają własnym zespołem. Przeważnie przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich zleca się instytucjom wy­specjalizowanym, na przykład agencjom usługowym dysponującym własnym zespo­łem ankieterów.Wywiady telefoniczne są…

  Read More

Archiwa

Różne