Breaking News
 | 2008 | styczeń

 • high angle photo of person holding turned on smartphone with tall buildings background
  Inne tematy

  MŁODZIEŻOWE GRUPY NIEFORMALNE W ROSJI

  W trwającym już od kilku lat okresie transformacji systemowej w daw­nych państwach socjalistycznych, nastąpiły przeobrażenia we wszystkich dziedzinach życia społecznego, wytworzyły się idee i postawy preferowane szczególnie przez ludzi młodych, zawiedzionych w swych nadziejach i oczeki­waniach. Obok całego szeregu zmian pozytywnych rozszerza się liczba zjawisk niepożądanych społecznie, takich jak toksykomania, lekomania, zachowania agresywne, autoagresywne i…

  Read More
 • men and women having a meeting
  Inne tematy

  PODKULTURY MŁODZIEŻOWE

  Podkultury młodzieżowe z reguły cechuje negatywny stosu­nek do powszechnie uznawanych wartości i zasad postępowania, zwłaszcza tych akceptowanych przez dorosłych.Zapewne podkultury w naszym kraju (i nie tylko w naszym), są w jakimś stopniu naśladownictwem trendów młc izieżowych, które wystąpiły w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pod koniec lat sie­demdziesiątych . Są też skutkiem licznych,…

  Read More

Archiwa

Różne