Breaking News
 | 2015 | styczeń

 • space gray iPhone 6 with Facebook log-in display near Social Media scrabble tiles
  Marketing

  ZŁOŻONY PROCES

  Jest to złożony proces psychologiczny, przez który przechodzi każda jednostka od chwili uzyskania informacji o innowacji aż do jej akceptacji, przy czym pod pojęciem akcep­tacji rozumie się decyzję o regularnym używaniu nowego produktu. Spoglądając z tego punktu widzenia zauważamy dość znaczne zróżnicowanie społeczeństwa w zakre­sie skłonności do innowacji.W badaniach marketingowych nad akceptacją nowych wyrobów podejmuje…

  Read More
 • space gray iPhone 6 with Facebook log-in display near Social Media scrabble tiles
  Marketing

  PROCES AKCEPTACJI

  Należy zdać sobie sprawę z tego, że proces ten zależj także od rodzaju produktu i samego charakteru innowacji (o czym jeszcze będzie mowa poniżej).Proces akceptacji nowego produktu obrazuje typo­wy przebieg reakcji konsumentów na każdą innowację i w tym sensie daje podstawę do pewnego uogólnienia tego zjawiska. Rozkład reakcji na nowe produkty opraco­wano na podstawie licznych…

  Read More
 • turned on black and grey laptop computer
  Marketing

  INNA GRUPA BADAŃ

  Podkreśla się, że główną cechą pionierów jest skłonność do ryzyka i przygody, która powoduje, iż pragną oni zapoznać się z nowymi produktami niezależnie od tego, czy skierowane są do nich działania promocyjne, czy też występuje nacisk ze strony konserwatystów. Należy jednak zauważyć, że jest to grupa mała i nie naj­ważniejsza dla wszystkich przedsięwzięć firmy. Inną…

  Read More
 • person using laptop computer
  Marketing

  PROBLEM DLA BADAŃ

  Problemem dla badań marketin­gowych jest to, jak zidentyfikować tę grupę i jak do niej dotrzeć, gdyż może się okazać, iż ludzie skłonni do innowacji w jednej dziedzinie niekoniecznie muszą wy­kazywać tę samą cechę w innej dziedzinie. Na ogół uważa się jednak, że pewne grupy społeczne są bardziej chłonne na nowe idee i są w wyższym…

  Read More

Archiwa

Różne