Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • group of people having a meeting
  Inne tematy

  WŚRÓD CHŁOPCÓW

  Wśród chłopców popadających w konflikty z normami prawnymi, należą­cych do grup przestępczych, stwierdzono mniejsze poczucie alienacji w za­kresie: poczucia anomii, bezsensu i alienacji ogółem.Natomiast grupa chłopców nie popadająca w konflikty z prawem czuła się mniej wyalienowana od grupy popadającej w konflikty z prawem w zakresie poczucia samowyobcowania oraz osamotnienia. Obie grupy nie różniły się pod…

  Read More
 • woman sitting on brown wooden chair while using silver laptop computer in room
  Inne tematy

  PUNKT ODNIESIENIA

  Prawdopodobnie punktem odniesienia dla młodzieży niedostosowanej społecznie jest nie rodzina, koledzy ze szkoły czy inne grupy społecznie akceptowane, lecz grupa przestępcza, do której młody człowiek należy, która zapewnia mu poczucie siły, przynależności czy bezpieczeństwa. Tacy młodzi ludzie czują się odrzuceni przez społeczeństwo, ale jednocześnie czują się zakotwiczeni w swojej grupie przestępczej. Większe poczucie osamotnienia w grupie…

  Read More
 • red brick wall with live, work, create. quote
  Inne tematy

  UZYSKANE REZULTATY

  Uzyskane rezultaty potwierdzają, że tak może być; mianowicie, w grupie osób niedostosowanych społecznie wystąpiło większe samowyobcowanie, niż w grupie osób uczących się, nie popadających w konflikty z prawem. Obie grupy nie różniły się natomiast pod względem poziomu poczucia bezradności. Chcąc sprawdzić, czy istotnie przynależność do grup nieformalnych o cha­rakterze przestępczym minimalizuje poczucie alienacji, przeprowadzono do­datkowe badanie,…

  Read More
 • person holding white and blue click pen
  Inne tematy

  WSPARCIE SPOŁECZNE A PRZYNALEŻNOŚĆ

  Prawdopodobnie ta młodzież, która nie należy do grup rówieśniczych, cha­rakteryzuje się mniejszymi umiejętnościami społecznymi. Młodzież nie wchodząca w konflikt z prawem i jednocześnie nie należąca do grup rówieśniczych, charakteryzuje się mniejszym poczuciem alienacji od młodzieży przestępczej również nie należącej do grup rówieśniczych. Być mo­że młodzież, która nie wchodzi w konflikt z prawem i nie należy do…

  Read More

Archiwa

Różne