Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WYBÓR PSYCHOLOGÓW

img-responsive

Wyboru dokonywali psychologowie pracujący w wymienionych pla­cówkach. Do grupy drugiej należeli chłopcy nie popadający w konflikty z prawem, nie sprawiający trudności wychowawczych, mający dobre kontak­ty z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami, należący do grup nieformal­nych akceptowanych społecznie, np. grupy realizujące wspólne zainteresowa­nia oraz nie należący do żadnych grup. Doboru osób do tych grup badanych dokonali wychowawcy oraz koledzy z klasy.Badania przeprowadzono indywidualnie. W badaniach wykorzystano na­stępujące narzędzia badawcze:Skala Poczucia Alienacji. Skala ta uwzględnia pięć wymiarów po­czucia alienacji:poczucie anomii – ładu społecznego (poczucie związku z istniejącymi normami społecznymi, z drugiej zaś strony poczucie braku związku z normami społecznymi); poczucie bezsensu – sensu (z jednej strony brak wiary w istnienie ja­snych i spójnych wartości, z drugiej zaś przekonanie, iż istnieją wartości, dla których warto żyć i działać).

wybor-psychologow

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !