Breaking News
 | 2008 | styczeń

 • person touching and pointing MacBook Pro
  Inne tematy

  OCENA REALIZACJI ZADAŃ ROZWOJOWYCH

  Ogólnie uzyskane wyniki badań sugerują, iż nieletnie dziewczęta wykazują się obniżonym poziomem zainteresowania szybką realizacją zadań rozwojo­wych wieku dorastania niż ich rówieśniczki, co można tłumaczyć przynajm­niej w następujący sposób. Nieletnie dziewczęta, których to środowisko w więk­szości można uznać za zaburzone, a nawet patologiczne, były we wcześ­niejszych fazach rozwojowych i są aktualnie w trudniejszej psychologicznie sytuacji…

  Read More
 • MacBook Pro near headphones
  Inne tematy

  DLA RODZIN Z PROBLEMAMI

  Charakterystyczna dla ro­dzin, szczególnie z problemem alkoholowym jest koncentracja, we wszystkich aspektach ich funkcjonowania na teraźniejszości, co m.in. powoduje, że dzieci wychowujące się w nich nie mają wzorców formułowania własnych dążeń ani treningu w planowaniu własnych osiągnięć w nieco dalszej perspektywie niż najbliższe dni. Nieletnie dziewczęta wykazały istotnie mniejsze zainteresowanie szybką realizacją zadania dotyczącego planów…

  Read More
 • assorted-color social media signage
  Inne tematy

  W OBU ZBIOROWOŚCIACH

  W obu zbiorowościach w prawie takim samym stopniu i najbardziej spo­śród innych zadań rozwojowych zaawansowana jest realizacja zadania zwią­zanego z posiadaniem bliskich kolegów, przyjaciół.Uzyskane dane empiryczne sygnalizują, że nieletnie dziewczęta są opóź­nione w realizacji zadań rozwojowych i w mniejszym stopniu zainteresowane są ich realizacją.Należy przypuszczać, iż miały one o wiele gorsze warunki i możliwości kreowania…

  Read More
 • MacBook Pro on table beside white iMac and Magic Mouse
  Inne tematy

  POMOC WYCHOWANKOM

  Szkoła, stawiająca sobie za cel pomoc wychowankom w realizowaniu zadań rozwojowych, powinna także – obok stwarzania warunków dla kształcenia umysłu dążyć do zapewnienia im możliwości rozwoju spoleczno-moralnego. Sprzyja temu rozwijanie samorządności, tworzenie atmosfery przyjaznej i rzetelnej współ­pracy, rozwijanie działalności pozalekcyjnej w zespołach różnego typu, stwarzanie okazji do uczenia się procedur demokratycznych. Ważną rolę wychowawczą mogą też…

  Read More

Archiwa

Różne