Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WŚRÓD CHŁOPCÓW

img-responsive

Wśród chłopców popadających w konflikty z normami prawnymi, należą­cych do grup przestępczych, stwierdzono mniejsze poczucie alienacji w za­kresie: poczucia anomii, bezsensu i alienacji ogółem.Natomiast grupa chłopców nie popadająca w konflikty z prawem czuła się mniej wyalienowana od grupy popadającej w konflikty z prawem w zakresie poczucia samowyobcowania oraz osamotnienia. Obie grupy nie różniły się pod względem poczucia bezradności.Grupa chłopców niedostosowanych społecznie uzyskała mniejsze poczucie alienacji w zakresie anomii i bezsensu. Wynik ten zdaje się przemawiać za te­zą, iż dobrowolna przynależność do grupy przestępczej, w której na ogól ist­nieją jasno sprecyzowane i przestrzegane reguły gry społecznej, zapewnia po­czucie ładu społecznego, pewnego porządku społecznego odnoszącego się tyl­ko do danej grupy oraz poczucie sensu.

wsrod-chlopcow

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !