|  | 

Młodzież, kultura, szkoła

ZNAJOMOŚĆ ZADAŃ ROZWOJOWYCH

Znajomość zadań rozwojowych powinna jednak mieć istotne implikacje w spo­łecznym systemie edukacji. Kulturowe tradycje wychowania dzieci i młodzie­ży oraz praktyki socjalizacyjne zawierają pewne ogólne wskazania i techniki od­działywania, u podłoża których leżą uogólnione wyniki długotrwałych obserwacji wzajemnych relacji między prawidłowościami rozwoju indywidualnego (fizjolo­gicznego i psychologicznego) a presją czynników kulturowo-społecznych. Jednak­że zadania rozwojowe, a zwłaszcza proces ich realizacji, mają przede wszystkim charakter podmiotowy. Z tych względów wychowanie liczące się z zadaniami rozwojowymi jednostek, na które oddziałuje, powinno pomagać im tworzyć wa­runki do wypełniania tych zadań, a nie tylko stanowić transmisję presji czynników społeczno-kulturowych. W tym właśnie kontekście wychowanie może być rozu­miane jako wspomaganie rozwoju jednostki.

znajomosc-zadan-rozwojowych

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !