Breaking News
 |  | 

Inne tematy

TEORETYCZNE ROZWAŻANIA

img-responsive

W rozważaniach teoretycznych uważa się, że realizacja zadań rozwojo­wych okresu dorastania stanowi podstawowy warunek rozwoju autonomii w sze­rokim tego słowa znaczeniu i przygotowania jednostki do osiągnięcia nieza­leżnej dorosłości oraz sprzyja harmonijnemu i niezaburzonemu wrastaniu w społeczeństwo. Natomiast niepowodzenia w realizacji zadań powoduje trudno­ści w efektywnym funkcjonowaniu w grupie i społeczeństwie jako całości. W kontekście rozważań dotyczących z jednej strony naturalnej tendencji rozwojowej dorastających do osiągania coraz większej niezależności, autono­mii osobistej, coraz bardziej wszechstronnego określania siebie samego i włas­nych relacji z otoczeniem, co dokonuje się dzięki realizacji zadań rozwojo­wych, z drugiej zaś – specyfiki sytuacji życiowej, w której te tendencje i dąże­nia mają się realizować, powstał problem badawczy. Mianowicie, zakłada się, iż u nieletnich dziewcząt wystąpiły pewne ograniczenia szans rozwoju jed­nostki, jak i formy realizacji poszczególnych zadań rozwojowych przez bada­ne dziewczęta są nieakceptowane społecznie.

teoretyczne-rozwazania

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !